Perheoikeus

(Avioehtosopimus, Avioero, Ositus, Huoltajuus)

Lakiasiaintoimisto Business-Laki LBL Oy:n perhe- ja lapsioikeudellisiin palveluihin kuuluvat avustaminen avioliittoon, avioeroon sekä lapsiin liittyvissä kysymyksissä. Meillä on kokemusta avioliittoon ja sen purkautumiseen sekä lapsiasioihin liittyvistä oikeudenkäynneistä. Toimimme myös avioeroissa pesänselvittäjinä ja -jakajina sekä osapuolten avustajina.

Perintöoikeudellisiin palveluihimme taas kuuluvat avustaminen perimysjärjestykseen, pesänselvitykseen, testamentteihin ja perintöveroihin liittyvissä kysymyksissä. Toimimme myös kuolinpesien pesänselvittäjinä ja pesänjakajina sekä osapuolten avustajina pesänselvityksissä, perinnönjaoissa ja perintöasioihin liittyvissä oikeusprosesseissa.

Alla on muutamia lyhyitä kuvauksia perhe- ja jäämistöoikeuden eri tilanteista.

Avioehtosopimus

Avio-oikeudesta säädetään avioliittolaissa. Suomen lain mukaan aviopuolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen, ellei muuta ole määrätty. Avio-oikeus toisen aviopuolison omaisuuteen tarkoittaa sitä, että omaisuuden jako- tai ositustilanteessa aviopuolisoiden omaisuus jaetaan puoliksi kummallekin.

Avioehtosopimuksella puolisot voivat kuitenkin sopia toistensa avio-oikeudesta avioliittolain periaatteista poikkeavasti. Avioehtosopimuksella siis poistetaan avio-oikeus. Se omaisuus, josta avio-oikeus on poistettu, ei tule osituksessa tasauksen kohteeksi eli sitä ei jaeta puolittamisperiaatteen mukaisesti. Ennen avioliittoa tai sen aikana tekemässään avioehtosopimuksessa voivat kihlakumppanit tai aviopuolisot sopia, että avio-oikeutta ei ole sellaiseen omaisuuteen, joka jommallakummalla heistä on tai jonka hän myöhemmin saa.

Puolisot voivat laatia avioehtosopimuksen ennen avioliittoa tai sen aikana. Avioehtosopimus on määrämuotoinen oikeustoimi: se on tehtävä kirjallisesti, se on päivättävä ja siinä on oltava kahden esteettömän todistajan allekirjoitukset. Lisäksi sopimus on rekisteröitävä maistraattiin, jotta se tulisi voimaan.

Mikäli puolisot ovat tehneet puolisoiden kaiken omaisuuden kattavan avioehtosopimuksen, ei avioerossa tai kuolemantapauksessa toisella ole oikeutta saada avio-oikeuden nojalla varallisuutta toiselta puolisolta.

Avioehtosopimus voidaan tehdä olemaan voimassa sekä avioerotilanteessa että avioliiton päättyessä toisen puolison kuolemaan tai vain toisessa näistä tapauksista.

Jos avioehtosopimus on väärin laadittu tai sitä ei ole oikein rekisteröity, ei se saa aikaan tarkoitettua vaikutusta. Tällöin puolisoiden omaisuus jaetaan puolittamisperiaatteen mukaisesti.

Avioero

Avioliitto purkautuu joko kuoleman johdosta tai avioeron takia. Avioeron myöntää hakemuksesta käräjäoikeus puolen vuoden harkinta-ajan jälkeen tai heti mikäli puolisot ovat asuneet erillään vähintään kahden vuoden ajan. Hakemisen tapahtumasarja on yleensä seuraavanlainen: 1. avioeron vireillepanohakemus, 2. harkinta-aika (6kk), 3. avioeroon tuomitsemishakemus.

Avioerohakemuksen tai hakemuksen yhteiselämän lopettamiseksi voivat tehdä puolisot yhdessä tai vain toinen puoliso yksin. Jos hakemuksen on tehnyt vain toinen puoliso yksin, tuomioistuimen on varattava toiselle puolisolle tilaisuus tulla kuulluksi. Avioeroa tai yhteiselämän lopettamista koskevan asian yhteydessä voidaan esittää vaatimus mm. elatusavun vahvistamisesta ja lapsen huollosta tai tapaamisoikeudesta.

Ositus

Kun avioerohakemus on vireillä käräjäoikeudessa tai kun avioliitto on purkautunut, omaisuuden ositus on toimitettava, jos joku asianosainen sitä vaatii.

Omaisuuden osituksesta on laadittava kirjallinen osituskirja. Sen allekirjoittavat jaon osapuolet ja kaksi esteetöntä todistajaa. Jos osapuolet eivät pääse sopuun omaisuutensa jaosta, osituksen suorittaa käräjäoikeuden määräyksestä ulkopuolinen pesänjakaja. Ositusta voidaan sovitella, jos ositus muutoin johtaisi kohtuuttomaan lopputulokseen tai siihen, että toinen puoliso saisi perusteettomasti taloudellista etua toisen kustannuksella.

Jos kummallakaan aviopuolisolla ei ole avio-oikeutta toistensa omaisuuteen, ei ositusta tule toimitettavaksi. Tällöin tehdään osituksen sijasta ainoastaan puolisoiden omaisuuden erottelu.

Mikäli tarvitset apua joko osituksen aikaansaamisessa tai etujesi valvomisessa ositustilanteessa, käänny Pohjanmaan Lakipalvelu Oy:n puoleen. Pyrimme aina ensisijaisesti osituksen aikaansaamiseen neuvotteluin ja vasta jos tämä ei johda lopputulokseen, haemme pesänjakajan määräystä.

Huoltajuus

Avioeroprosessin yhteydessä tulevat usein järjestettäviksi myös lasten huoltoon ja tapaamisoikeuteen liittyvät kysymykset.

Vanhemmat voivat sopia lapsen huoltojärjestelystä ja tapaamisoikeuksista. Vanhemmat voivat tällöin sopia, että lapsi jää molempien yhteiseen huoltoon tai yksin toisen vanhemman huoltoon. Vanhemmat voivat myös sopia, että lapsi asuu toisen vanhemman luona ja että lapsella on oikeus tavata ja pitää yhteyttä toiseen vanhempaan.

Jolleivät vanhemmat pysty sopimaan lastensa huollosta ja tapaamisoikeuksista, voi tuomioistuin määrätä niistä toisen tai molempien vanhempien hakemuksesta. Lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskevaa asiaa käsiteltäessä on tuomioistuimen varattava lapsen vanhemmille ja huoltajalle tilaisuus tulla kuulluiksi.

Lakiasiaintoimisto Business-Laki LBL Oy hoitaa kaikki lapsioikeuteen liittyvät toimeksiannot. Toimistomme neuvoo, kun tarvitset tietoa lasten huoltoa, tapaamisoikeutta sekä elatusapua koskevissa kysymyksissä.

 

Nämä sivut on tarkoitettu ainoastaan oikeudellisista asioista tiedottamiseen. Sivuilla esitettävät tiedot eivät ole oikeudellisia neuvoja. Emme vastaa toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai jätetty ryhtymättä näiden sivujen tietojen nojalla. Olemme pyrkineet varmistamaan tietojen paikkansapitävyyden mutta emme takaa, että tieto on virheetöntä, täydellistä tai ajantasaista. Lakimiehen vastuun edellyttämä toimeksianto edellyttää sopimusta asiakkaan ja Lakiasiaintoimisto Business-Laki LBL Oy:n välillä.